Skip to content
  • Fast Delivery

    Snelle

    Levering

  • Experience

    35 Jaar

    ervaring

Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Inhoudstafel

1. Toepasselijkheid
2. Identiteit verkoper
3. Aanbod
4. Overeenkomst
5. Herroepingsrecht
6. Prijzen en betaling
7. Levering en verzending
8. Nakoming en garantie
9. Klachten
10. Gebruik van kortingsbonnen
11. Eigendomsvoorbehoud
12. Aanvullende of afwijkende bepalingen

1) Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van HISTORIA GmbH (hierna: “verkoper”) gelden voor alle overeenkomsten die een verbruiker of onderneming (hierna: “klant”) met de verkoper afsluit, betrekking hebbend tot de goederen en diensten aangeboden in zijn online shop.

1.2 Een verbruiker is binnen de algemene voorwaarden elke natuurlijke persoon die een juridische overeenkomst afsluit die noch commercieel noch tot zijn beroepsactiviteit kan worden toegerekend. Een onderneming is binnen deze algemene voorwaarden een juridische persoon of personengezelschap die een juridische overeenkomst afsluit met de verkoper in het belang van commerciële doeleinden of met betrekking tot de eigen beroepsactiviteit.

1.3 De klant moet voor het afsluiten van elke overeenkomst op afstand steeds toegang hebben tot deze tekst met algemene voorwaarden. Is die toegang niet mogelijk, dan informeert de verkoper de klant over de verschillende manieren waarop de klant de algemene voorwaarden kan inkijken. Op verzoek van de klant worden de algemene voorwaarden hem/haar kosteloos toegezonden.

1.4 Bij het elektronisch afsluiten van een overeenkomst op afstand, kan de klant de algemene voorwaarden elektronisch inkijken en opslaan op een gegevensdrager. Is dat niet mogelijk, dan moet de verkoper de klant informeren over de verschillende manieren waarop de klant de algemene voorwaarden kan inkijken. Op verzoek van de klant worden de algemene voorwaarden hem/haar via de elektronische weg kosteloos toegezonden.

2) Identiteit verkoper

Naam: Historia GmbH
Handelend onder de naam: LittleStars-Shop.nl
Adres: Berta-Ottenstein-Straße 19, 79106, Freiburg im Breisgau, Duitsland
Tel.: +49 761 79 02 79 00
Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 15:00 uur
E-mailadres: info@littlestars-shop.nl
Handelsregisternummer: HRB 713094
BTW-nummer: DE300281102

3) Aanbod

3.1 het aanbod bevat een precieze omschrijving van alle goederen en diensten. De beschrijving is duidelijk genoeg opdat de klant een product goed kan beoordelen. Wanneer de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn die waarheidsgetrouw aan de aangeboden goederen en diensten.

3.2 Binnen het aanbod is meteen duidelijk aan welke rechten en plichten de klant verbonden is bij het aanvaarden van het aanbod.

3.3 Indien een aanbod slechts voor bepaalde tijd geldig is, of aan specifieke voorwaarden is verbonden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

4) Overeenkomst

4.1 De klant kan kiezen uit het aanbod binnen de online-shop van de verkoper, en een online bestelformulier inleveren. Daarbij gaat de klant -nadat hij/zijn de uitgekozen goederen of diensten in een virtueel winkelmandje gelegd heeft en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, en door het klikken op de buttons die het bestelproces afsluiten- akkoord met een juridisch bindend contract betreffende de goederen en diensten uit het winkelmandje. Veder kan de klant het aanbod ook per post, E-Mail, Fax of telefonisch bij de verkoper bestellen. De overeenkomst komt dus tot stand vanaf het moment dat de klant het aanbod van de verkoper aanvaard.

4.2 De verkoper krijgt vijf dagen tijd om het aanbod van de klant aan te nemen, dat kan op volgende manieren

De verkoper stuurt de klant een schriftelijke bevestiging in tekstvorm (Fax, E-Mail, post). In het geval dat de klant het aanbod elektronisch heeft aanvaard, zal de verkoper dat ook op elektronische wijze bevestigen.
De verkoper levert de bestelde goederen en diensten bij de klant
De verkoper maant de klant aan tot betaling van de bestelling
Zijn meerdere van de zopas opgenoemde mogelijkheden van toepassing, dan wordt de overeenkomst volledig afgesloten vanaf het moment dat de een van de opgenoemde mogelijkheden zich voordoet. Wanneer de verkoper het aanbod van de klant niet aanneemt binnen de aangegeven periode, dan geldt dat als afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer aan zijn/haar deel van de overeenkomst gebonden is.

4.3 De tijdslimiet tot het aannemen van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt met het aflopen van de vijfde dag die er op volgt.

4.4 Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zorgt de verkoper voor een veilige omgeving waarbinnen de elektronische overdracht kan plaatsvinden. Alle veiligheidsmaatregelen worden daarbij in acht genomen door de verkoper.

4.5 Bij het inleveren van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en naar de klant verstuurd via een van de voordien opgenoemde mogelijkheden binnen de algemene voorwaarden (Fax, E-Mail, post). De tekst van de overeenkomst kan nadien niet meer door de klant via de webpagina van de verkoper worden opgeroepen.

4.6 Voor het afleveren van de bindende bestelling via het online bestelformulier aan de verkoper, kan de klant eerst nog alles doorlezen en corrigeren indien nodig. Dan krijgt de klant nogmaals de volledige bestelling te zien in een bevestigingsvenster, ook daar kunnen gegevens nog worden aangepast.

4.7 De overeenkomst wordt steeds in het Nederlands afgesloten.

4.8 de bestelling afhandeling en contactopname vinden doorgaans via E-Mail of automatische bestelling afhandeling plaats. De klant kan er zeker van zijn dat de ontvangen E-Mail echt en juist is, waarmee E-Mails onder het adres van de verkoper gerust ontvangen en geopend kunnen worden en niet hoeven te worden gefilterd als SPAM.

4.9 Bij een bestelling van alcoholische dranken bevestigt de klant met het verzenden van de bestelling dat hij/zij de minimumleeftijd voor het drinken van alcohol reeds heeft bereikt. Daarmee draagt de klant er zorg voor dat ofwel hij/zij, ofwel de gevolmachtigde meerderjarige persoon de goederen mag ontvangen.

5) Herroepingsrecht

5.1 De klant kan gebruik maken van het herroepingsrecht.

5.2 Alle informatie omtrent voorwaarden en uitzonderingen over het herroepingsrecht van de klant vindt u onder de categorie “Herroepingsrecht” op de website van de verkoper. De informatie die daar beschreven staat, geldt ook uitdrukkelijk binnen de algemene voorwaarden.

6) Prijzen en betaling

6.1 De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW. Als er nadien nog leverings- en verzendkosten worden aangerekend, dan wordt dat uitdrukkelijk vermeld binnen de productomschrijving.

6.2 Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen nog extra kosten voorkomen, waar de verkoper niet voor verantwoordelijk is en die dus voor de klant zijn. Daarbij horen bijvoorbeeld de kosten voor geldoverschrijving via kredietinstituten (bijhorende overschrijvingskosten, de wisselkoers) of bij wet bepaalde zaken omtrent belastingen (douanerechten). Zulke kosten kunnen eveneens voorvallen wanneer de levering binnen de Europese Unie tot stand komt, maar de betaling doorgevoerd werd vanuit een land buiten de Europese Unie.

6.3 De klant kan?gebruik maken van verschillende betalingsmogelijkheden, die in de online shop worden aangegeven.

6.4 Is er sprake van een voorafbetaling, moet dat bedrag meteen na het afsluiten van de overeenkomst worden betaald. Een voorafbetaling mag nooit meer bedragen dan 50% van de totaalprijs.

6.5 Bij het kiezen van een betaling via “PayPal” loopt de betaling afhandeling over de dienstgever PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg onder de voorwaarden van PayPal, beschikbaar via onderstaande link. https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

6.6 Zo lang de duur van het aanbod geldt, worden de prijzen van de goederen en diensten niet verhoogd, uitgezonderd prijswijzigingen omwille van veranderingen in BTW-tarieven.

6.7 Goederen en diensten met prijzen die afhankelijk zijn van marktschommelingen en waar de verkoper geen invloed op heeft, worden met variabele prijzen aangeboden. Dat er sprake is van eventuele schommelingen met als gevolg dat het zich om richtprijzen betreft, wordt uitdrukkelijk bij het aanbod vermeld.

6.8 Prijsverhogingen die binnen drie maanden na het tot stand brengen van een overeenkomst worden doorgevoerd, mogen enkel als ze het gevolg zijn van wettelijke regels of bepalingen.

6.9 Bij een bestelling van alcoholische dranken bevestigd de klant met het verzenden van de bestelling dat hij/zij de minimumleeftijd voor het drinken van alcohol reeds heeft bereikt. Daarmee draagt de klant er zorg voor dat ofwel hij/zij, ofwel de gevolmachtigde meerderjarige persoon de goederen mag ontvangen.

7) Levering en verzending

7.1. De goederen worden aan het door de klant aangegeven adres geleverd, tenzij anders overeen gekomen. Bij de afhandeling van de transactie is het in de bestelling afhandeling aangegeven leveringsadres gezaghebbend.

7.2 Indien het transportbedrijf de goederen terug verzendt naar de verkoper omdat een levering aan het door de klant aangegeven adres niet mogelijk was, dan draagt de klant de kosten voor de mislukte levering. Die regel geldt niet bij volgende situaties:

wanneer de klant gebruikt maakt van het herroepingsrecht;
wanneer de klant voor de omstandigheden die tot de mislukte levering geleid hebben niet aansprakelijk kan worden gesteld;
Wanneer de klant voorgaand aan de aanname van de goederen verhinderd is, uitgezonderd wanneer de verkoper op voorhand een bepaald tijdstip van levering heeft aangekondigd.
7.3 Als de klant de goederen zelf afhaalt, stuurt de verkoper de klant een E-Mail wanneer de door hem/haar bestelde goederen ter beschikking staan. Na het ontvangen van die E-Mail kan de klant de goederen op afspraak afhalen. In dat geval worden geen verzendkosten aangerekend.

7.4 De verkoper zorgt voor een zorgvuldige levering van de producten.

7.5 De levertijd wordt online vermeld. De verkoper krijgt maximaal 30 dagen tijd om de levering tot stand te brengen, tenzij anders overeen gekomen. In geval van vertraging of slechts gedeeltelijke levering van de goederen, wordt de klant daarvan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling van op de hoogte gebracht. In dat geval heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De verkoper betaalt dan het bedrag dat de klant betaald heeft onmiddellijk terug.

8) Nakoming en garantie

8.1 De verkoper is verantwoordelijk dat de goederen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst. De in het aanbod vermelde punten omtrent bijvoorbeeld bruikbaarheid en datum van de totstandkoming liggen binnen de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 De extra garantie aangeboden door de verkoper, toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit de rechten van de klant die hij/zij op basis van de afgesloten overeenkomst ten opzichte van de verkoper kan doen gelden. De klant kan zijn/haar rechten steeds in acht nemen indien de verkoper zijn deel van de overeenkomst niet tot stand kan brengen.

8.3 Extra garantie staat voor iedere overeenkomst van de ondernemer, toeleverancier, fabrikant of importeur die de klant extra rechten of plichten toekent die verder gaan dan de wettelijke bepalingen in geval hij tekort schiet in de nakoming van zijn deel van de afgesloten overeenkomst.

9) Klachten

9.1 Klachten omtrent de overeenkomst en uitvoering ervan moeten tijdig nadat de klant de gebreken heeft opgemerkt, volledig en klaar omschreven worden en vervolgens verzonden worden naar de verkoper.

9.2 Klachten door de verkoper ontvangen, worden binnen veertien dagen beantwoord, beginnend op de dag dat de klacht is ontvangen. Duurt het ontvangen en verwerken van een klacht lager, dan wordt de klant daarover ten laatste binnen veertien dagen bericht, inclusief informatie over wanneer hij/zij antwoord kan verwachten.

9.3. Klachten kunnen worden ingediend door contact op te nemen met de verkoper per post, E-mail, fax, telefonisch of via het contactformulier aangeboden op de website.

9.4 De verkoper krijgt vier weken de tijd om de klacht in overleg met de klant in orde te brengen.

10) Gebruik van kortingsbonnen

10.1 kortingsbonnen -die door de verkoper in het kader van reclameacties met een welbepaalde geldigheidsduur worden aangeboden, en die niet gekocht kunnen worden- kunnen enkel in de online shop van de verkoper worden verruild.

10.2 Bepaalde goederen kunnen uitgesloten zijn van de kortingsactie, indien dat duidelijk uitgelegd wordt in de inhoudelijke verklaring van de kortingsbon.

10.3 Kortingsbonnen kunnen enkel voor het afsluiten van de bestelling worden gebruikt. Nadien kan de korting niet meer worden verrekend.

10.4 Binnen eenzelfde bestelling kunnen meerdere kortingsbonnen worden gebruikt.

10.5 De totale geldwaarde van het winkelmandje moet overeenstemmen met het minimaal aangegeven aankoopbedrag op de kortingsbon. Er kan geen sprake zijn van een resterend bedrag op de kortingsbon.

10.6 Is het bedrag van de kortingsbon niet genoeg om de kosten van de bestelling volledig mee te dekken, dan kan de klant een van de andere betalingsmogelijkheden kiezen om het resterende bedrag te betalen.

10.7 Het geldbedrag van een kortingsbon wordt nooit cash/bar of via een overschrijving aan de klant uitbetaald.

10.8 Het geldbedrag van een kortingsbon wordt niet terug betaald in het kader van het herroepingsrecht wanneer de klant een bestelling (deels) betaald heeft met een kortingsbon.

10.9 Een kortingsbon is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdend effect op de desbetreffende houder van de kortingsbon een overeenkomst tot stand brengen met een andere klant die de kortingsbon in de online shop van de verkoper gebruikt. Die regel geldt niet wanneer de verkoper er kennis van heeft dat er geen toestemming werd gegeven door de desbetreffende houder van de kortingsbon, de houder handelsonbekwaam is of dat er sprake is van een mislukte volmachtiging door de desbetreffende houder van de kortingsbon.

11) Eigendomsvoorbehoud

Is een sprake van een overeengekomen voorschot met volledige betaling achteraf, dan blijft de verkoper eigenaar van de bestelde goederen tot het moment dat de klant het volledig verschuldigde aankoopbedrag aan de verkoper heeft betaald.

12) Aanvullende of afwijkende bepalingen

12.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr

12.2 De verkoper is noch verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

* incl. BTW excl.   verzendkosten

1Geldig bij levering naar Nederland via standaardverzending. Bij express verzending geldt een levertijd van 1-2 werkdagen naar Nederland. Levertijden voor andere landen en informatie omtrent de berekening van de levertermijnen vindt u hier